☺.::.CHOLETTURC.::.☺
  les prépositions
 
Tümleçler: Özne ve yüklem dışında kalan, cümlenin anlamını yer, zaman, durum,neden, gibi yönlerden tamamlayan yardımcı öğelerdir

Fiillerin Tümleçleri başlıca 3 çeşittir:

Complément direct: Düz tümleç: (Bizdeki belirtili ve belirtisiz nesne)

Yükleme qui (kimi) ve quoi (neyi) soruları sorularak bulunur.

les enfants ferment leurs livres. (öğrenciler kitaplarını kapatıyorlar)

cümlesinde onlar neyi kapatıyorlar (que ferment- ils) sorusun yanıtı = kitaplarını (leurs livres)
Bu durumda bu sözcük düz tümleçtir.

Complément indirect:( Edatlı tümleç):fiile bir edat ile bağlanan tümleçtir. Yükleme:
à qui: kime
à quoi: neye
de qui: kimden
de quoi: neden
sorularının sorulmasıyla bulunur.

elles ont été tenues du jardin. (onlar bahçeden sorumlu oldular)

burada de quoi est-ce qu'elles ont été tenues? sorusunun yanıtı du jardin dir dolayısıyla de quoi sorusunun yanıtı olduğu için edat tümlecidir.

Complément cirsonstanciel: (Dolaylı tümleç) : Fiilin anlamını yer , zaman, tarz, neden , amaç belirten sözcüklerdir. Bunlar fiile aşağıdaki soruları sorarak bulunurlar:
où : nerede
comment: nasıl
quand: ne zaman
pour quoi: niçin[

10 çeşit dolaylı tümleç vardır:

1: le Complément cirsonstanciel de lien: (yer belirten)
nous allons à Ankara (Ankaraya gidiyoruz) où (nereye) Ankaraya.

2 : le Complément cirsonstanciel de temps: (zaman belirten)
En hiver, les oiseaux ont froid. (kışın kuşlar üşürler) quand(ne zaman) en hiver (kışın)

3: le Complément cirsonstanciel de moyen (araç belirten) ((avec ve à ile yapılırlar))
je regarde avec mes lunettes: (gözlüklerimle bakıyorum) ne ile:? avec mes lunettes

4: le Complément cirsonstanciel de manière ((durum belirten) bu da avec ile yapılır ama farkı bunda avec edatından sonra gelen isimler soyuttur.
je fais ce devoir avec plaisire: (bu ödevi zevkle yapıyorum) ne ile avec plaisire (zevkle)

5: le Complément cirsonstanciel de cause (neden belirten)
je suis très heureux de vous voir ici ce soir(Bu akşam sizi burada görmekten çok mutluyum) pour qoui (niçin) vous voir ici (sizi burada gördüğüm için)

6: le Complément cirsonstanciel d'attribution(aitlik belirten) à ve pour edatları ile oluşurlar
vous donnez un livre à nisa (siz nisaya bir kitap veriyorsunuz) kime à nisa (nisaya)

7: le Complément cirsonstanciel de but: (amaç belirten) pour quoi ve dans quelle intention (hangi niyetle)
nous irons à istanbul pour passer nos vacances. (Tatillerimizi geçirmek için istanbula gideceğiz) niçin gideceğiz: pour passer nos vacences (tatıllerimizi geçirmek için)

8: le Complément cirsonstanciel de comparaison: (kıyaslama belirten) comme ile yapılır
je ne veux pas travailler comme une machine ( Bir makina gibi çalışmam) nasıl bir makina gibi (comme une machine)

9: le Complément cirsonstanciel d'accompagnement (birliktelik belirten)
ce vieil homme habite, avec sa fille: (bu adam bizıyla birlikte yaşıyor) avec qui (kimle) avec sa fille (kızyla)

10: le Complément cirsonstanciel de privation (yoksunluk bildiren) sans edatıyla yapılır
il vient sans son frère. (o kardeşi olmaksızın geliyor.)

fransizcadili.com'dan alintidir
 
   
 
=> Veux-tu aussi créer une site gratuit ? Alors clique ici ! <=
SiteEkle.Web.Tr Bölgeler ve Şehirler ..logo-technitoit